Välkommen!


Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Covid-19 har resulterat i såväl svåra som mildare sjukdomsförlopp. En sammanställning ur en population från USA och Sverige av personer som insjuknade i en mildare form av covid-19 infektion visade att en del av de drabbade har utvecklat kvarstående symtom som nedsätter funktions- och aktivitetsnivån. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om den nya post-covid-19-gruppen och dess rehabiliteringsbehov, samt att testa multimodal internet-baserad rehabilitering och i lämpliga fall inkludera individuella arbetslivsinriktade tilläggsinsatser. Syftet med rehabiliteringen är att förebygga ett negativt sjukdomsförlopp då nuvarande sjukvårdsstrukturer inte är tillfredställande och nya lösningar behövs. Forskningshuvudman för projektet är Smärt- och utmattningsrehab, Smärtkliniken, St. Görans sjukhus och Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm.

Hur går studien till?

Du som har kvarstående symtom efter covid-19 infektion med funktions- och aktivitetsnedsättningar anmäler dig till studien via länken längst ner i denna annons och därefter skriver du under ett samtycke via Bank-id inloggning. Vi kommer att fråga dig om samtycke till att: 1) delta i studie enligt beskrivning nedan; 2) forskare kan inhämta data angående sysselsättning, arbetslöshet, inkomst och socialförsäkring från LISA databas (Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier) för åren 2021, 2022 och 2023. 3) forskare kan inhämta data gällande sjukpenning från Försäkringskassans databas MiDAS, 1 år innan påbörjad studie och 1 år efter avslutad rehabilitering.

Du kan även ladda ner samtycket i din dator för kännedom. Därefter fortsätter du fylla i frågeformuläret via internetplattformen med tvåfaktorsidentifiering. Vi räknar med att det tar ca 30-40 minuter för en frisk person att fylla i frågeformulären per gång. Eftersom du har symtom kan det ta längre tid. Du får gärna göra pauser mellan ifyllandet, men gör klart allt (i fall du har egen pulsoximeter) inklusive funktionstester inom 24 timmar. De flesta frågeformulären är validerade i andra studier. Fyll i dem så gott du kan med tanke på att de inte riktigt är anpassade till postcovid-19 problematik.

När du har skickat in och skrivit under samtycket, besvarat frågeformulären och gjort funktionstesterna kommer du att få besked om du har accepterats till studien och randomiseras vidare enligt beskrivningen nedan. För de som lånar hem en pulsoximeter kommer funktionstesterna att dröja, men de behöver vara klara innan studiestarten.

Tester (båda med ca max 50-70% ansträngning) innebär knäböj under 30 sekunder och springa/gå på samma ställe i 30 sekunder där du mäter puls och syremättnad först i liggande, därefter strax vid uppresning i stående, sedan under testet och ca 1 minut strax efter testet. Vi rekommenderar att du använder telefon timer för att mäta tiden (30 sekunder) och ha papper och penna till hands för att notera mätvärden, alternativt att du har en person som antecknar dina mätvärden i samband med testerna. Du som inte har tillgång till pulsoximeter, kontakta studieledaren. Det går då att låna en pulsoximeter som skickas hem till dig med posten. Du får då separata instruktioner för att genomföra testerna. Det är viktigt att du genomför testerna på samma sätt innan och efter rehabiliteringen och vid 6 månaders uppföljning.

Rehabiliteringen sker via en annan internetplattform än den du hade när du fyller i frågeformulären. I vanliga fall kommer du behöva ladda ner Microsoft Teams app i din telefon/dator för att ansluta dig via en länk och delta. Länken kommer skickas till dig via mail. Rehabiliteringen kommer att ske via patientsäker sjukhusserver som används i den vanliga sjukvården. Hela studien sker således helt internetbaserat.
Rehabiliteringen kommer bestå av kroppsterapier med fokus på lung- och hjärtfunktioner (andningsteknik, medicinsk yoga och avspänningsmetoder). Kroppsterapier kommer kombineras med anpassad psykoterapi som används vid utmattningsrehabilitering för att öka mental, emotionell och fysisk återhämtning och förbättra sömnen. Varje vecka kommer en föreläsningsstund att erbjudas, relaterad till mer specifik post-covid-19 problematik. Målet med insatserna är att du där får förklaring till dina symtom. Det leder i sin tur till en ökad förståelse för symtomhantering, och att du får praktiska färdigheter som förbättrar andningsfunktionen, minskar sympatikuspåslaget, normaliserar hjärtaktiviteten, samt att hantera tankar och känslor kring dina nedsättningar och att anpassa din funktions- och aktivitetsnivå.
Rehabiliteringen inkluderar även anpassad fysisk aktivitet som du utövar och registrerar i en app ExorLive vilket kommer följas av en fysioterapeut. Tidsåtgång. Avseende tid i rehabilitering får du räkna med 2-3 timmar per dag, 3-4 dagar per vecka i ca 8 veckor, inklusive fysisk aktivitet på egen hand. Rehabiliteringspass i grupp kommer ges på eftermiddagar, vanligtvis mellan 13.00-16.00. Ett mer exakt schema kommer presenteras inför starten. För att följa din rehabilitering kommer vi erbjuda individuell avstämning á ca 30 minuter varje vecka kring dina medicinska frågor och ditt mående, dina individuella mål i rehabiliteringen och eventuell arbetsåtergång, etc. Teamet kommer bestå av läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och eventuellt en sjuksköterska beroende på de olika insatser som krävs. För dig som arbetar men vill delta i rehabilitering kommer vi att ge råd hur man ansöker om förebyggande sjukskrivning för att delta. I detta fall planeras rehabilitering att ske senare under året. Efter 8 veckors rehabiliteringsprogram kommer vi eventuellt att kunna erbjuda en begränsad individuell uppföljning för att stärka de inlärda hanteringsstrategierna och stödja din eventuella återgång i arbete. Den totala tiden i rehabiliteringen beräknas ca 70-80 timmar per deltagare.

Studien är en så kallad randomiserad kontrollerad studie. Detta innebär att du vid projektets start i april/maj 2021 blir lottad till att antingen få rehabilitering i 8 veckor, eller stå på en väntelista. Blir du lottad till väntelistan kommer du att få fylla i samma frågeformulär 2 gånger, det vill säga även 8 veckor efter att du stått på väntelistan. Detta för att forskargruppen skall kunna jämföra skillnader i effekt mellan de som tagit del av behandlingen och de som stått på väntelistan. Personer som blir lottade till att stå på väntelista kommer att erbjudas behandling antingen i augusti eller senare under hösten och kommer då att behöva fylla i samma frågeformulär inför rehabiliteringen. Datainsamling i form av frågeformulär och fysiska tester sker således innan rehabiliteringsstart (10 maj), strax efter avslutad 8 veckors rehabilitering och 6 månader efter avslutad rehabilitering.

Fortsatt deltagande i studien och inloggning till plattformen

För att fortsätta delta i studien och logga in på webb-plattformen efter att du genomgått registrering och den första omgången mätningar, går du till https://covidrehab.bassdb.se. Där loggar du in i webb-plattformen med din mailadress som användarnamn, och det lösenord som du har valt. Kom ihåg att spara ditt användarnamn och lösenord på ett säkert ställe så att du kan påminna dig själv om du skulle glömma något av dem. Spara gärna länken som ett bokmärke i din webbläsare, eller skriv ner den på ett ställe där du enkelt kan hitta den.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Den största fördelen med deltagande är att du erbjuds en kostnadsfri tillgång till kvalificerad multimodal rehabilitering samtidigt som effekterna av rehabiliteringen noggrant kartläggs. Den största risken är att du genomgår en behandling som inte kommer att vara hjälpsam just för dig. I övrigt kan det kännas ansträngande genomföra de fysiska testerna vid inkluderingen och efter rehabiliteringen i fall din funktion är mycket nedsatt. I ett sådant fall kommer vi att anpassa testet just för dig. Dataplattformen som kommer användas för datainsamling är en säker plattform som uppfyller krav på säkerhet och är en likadan internet-baserad rehabiliteringsplattform som används i den kliniska vardagen. Alla möjliga spår i sjukhusets dator, till exempel inbjudan till grupper via mail kommer att raderas efter rehabiliteringen och vi kommer inte göra några journalanteckningar. Som deltagare i rehabiliteringsgruppen kommer du att vara avidentifierad med endast ditt förnamn och ett eventuellt kodnummer. Som deltagare kommer du kunna umgås med andra deltagare via internetchatt mellan pauserna vilket du själv väljer eller kan avstår ifrån.

Hantering av personuppgifter och personliga data

På nästa sida, efter att du har verifierat din identitet med Bank-ID, kommer du få ta del av information om hur dina personuppgifter och personliga data hanteras och lagras samt av vem. Om du inte känner dig bekväm med hur dina personuppgifter och personliga data kommer att hanteras, kan du välja att avbryta anmälan. Ingen information om dig kommer då att sparas.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Efter att data har analyserats kommer vi att presentera studiens resultat i vetenskapliga artiklar och på olika seminarier och föreläsningar. Avseende dina individuella data och deltagande kommer du få feedback vid individuella veckovisa uppföljningar (ca 30 minuter långa) under 8 veckors rehabilitering och vid uppföljande individuella insatser efter programmet i fall du väljer det.

Försäkring och ersättning

Den vanliga sjukvårdsförsäkringen gäller för deltagande. Om du kommer vara i behov av förebyggande sjukskrivning kommer vi guida dig i processen. Förebyggande sjukskrivning kommer du att kunna begära av din husläkare med studiens rehabiliteringsschema och beskrivningen av insatser samt syfte med dem. Du kommer påbörja rehabilitering när förebyggande sjukskrivning är godkänd. I övrig kommer vi inte att erbjuda någon sjukskrivning.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien är

Dr. Indre Bileviciute-Ljungar,
överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring,
Smärt- och Utmattningsrehab, Smärtkliniken, St. Görans sjukhus.
E-mail: indre.bileviciute-ljungar@capiostgoran.se
Frågor kan ställas via telefon mellan 13.00-16:30 under rekryteringen 26 april - fram till studiens start 10 maj på telefonnummer 08-58703158.

IT-support under rehabilitering: Susan Samuelsson 0739015121.

Påbörja anmälan